ಧಿಯೋ ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್....: August 2007

ಧಿಯೋ ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್....

Wednesday, August 22, 2007

ರಾಜು ಎಂಬ BODYಯ ಬ್ಲಾಗು..

ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತನ ಲಹರಿ ಮೊದಲ ಬಾಲಿಗೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಿದೆ!!